728 x 90

جنبش دادخواهی ـ صدای ایران؛‌ نوید قهرمان

مصطفی صالحی - نوید افکاری
مصطفی صالحی - نوید افکاری

چهل روز پیش خامنه‌ای هراس‌آلود مصطفی صالحی را به جرم مجازات پاسداران، مخفیانه اعدام کرد تا ضمن پوشاندن ضعف و ناتوانی نظامش، آتش قیام را خاموش کند.

و حالا هم‌زمان با اربعین مصطفی صالحی، مردم قدرشناس شیراز با قهرمان ملی قیام نوید افکاری در آرامگاهش تجدید عهد کردند.

این صدای مردم ایران در حمایت از سلسله‌ای از نویدها و مصطفی‌ها و قیام آفرینان است. یاران شهید با فریاد «نوید قهرمان»، نشان دادند هرگز تسلیم سرکوب و سانسور و دسیسه نخواهند شد.

مردم و جوانان در آرامگاه نوید:

نوید قهرمان نوید قهرمان نوید قهرمان ...

یاران نوید با سر دادن سرود ایران زمین، ضمن تجدید پیمان با همه به‌خون خفتگان و شهیدان آزادی، گواهی می‌دهند که نثار جان‌شان در مسیر رهایی مرز پرگهر کم‌ترین است.

اینک قاصدان مردم ایران با گل‌باران کردن خودرو و بوسیدن تصویر نوید شورشگر، پیام عصیان و مرزبندی با یزید زمانه را منتشر می‌کنند.

بله! در حالی که هنوز جلادان «دار»ها را نگه داشته و خون‌ها را نشسته‌اند، فریاد میلیونی نسل جوان ایران در شبکه‌های مجازی، نوید دهنده گسترش شراره‌های عصیان و درخش جنبش دادخواهی و نوید جوشش افکار آزادی در میهن است.

امروز خونهای سرخ هزاران قهرمان آزادی که از پیکر مرز پرگهر بر زمین جاری شده به هم گره خورده و در فریاد «قهرمان شهادتت مبارک» به زبان ملی مردم تبدیل می‌شود.