728 x 90

رخداد ـ‌ پیام به نسل جوان

برای رودرویی با نظام زن‌ستیز چه باید کرد؟

پیام مجاهدین به نسل جوان چیست؟

زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران:

«اگر بپرسید که پیام رهایی‌بخش مجاهدین به‌نسل جوان ایران چیست، پاسخ این است: شورش علیه ایدئولوژی جنسیت‌ز‌دگی و ایدئولوژی «اول من» که برابری و رهایی زن را تضمین می‌کند و یک رهبری ضداستثماری و یگانه‌ساز را عرضه می‌کند».

افسانه نجیب:

«سازمان پیش رو و دموکراتیک مجاهدین خلق ایران بود که زنان را به‌عنوان نیروی تغییر شناسایی کرده و در صف اول مبارزه برای رهایی قرار داد».

سانا ستوده:

«سازمان مجاهدین این فرهنگ و ساختار جنسیتی ناعادلانه را بهم زده و در عمل نشان داده که زنان توان رهبری دارند و در نهایت این زنان هستند که دنیا را تغییر خواهند داد».

یکی از اشرف‌نشانها ضمن اشاره به نقش مسعود رجوی در رودرویی با نظام زن‌ستیز گفت:

آزاده عالمیان:

«او این ظرفیت عظیم را به‌وجود آورد که زنان به‌جای این‌که در پستوهای ارتجاعی بپوسند و یا به کالا و یا پیچ و مهره‌ای در زندگی بورژوایی تبدیل شوند و یا در بهترین حالت نقشهای دست چندم در احزاب و سازمانهای سیاسی پیدا کنند، در خط مقدم نبرد علیه فاشیسم دینی و در رهبری یک جنبش انقلابی قرار بگیرند آن هم نه به‌صورت تک نمود و استثناء بله جریان‌وار».

زری کاظمی:

«در پروسه رشد و تکامل مبارزه بر علیه شاه و شیخ و با تکیه بر درایت رهبری سازمان و ارزش گذاری بر اندیشه برابری زن و مرد، زنان مجاهد، پیشتازان و صف شکنان راه مبارزه شدند، فلک را سقف بشکافتند و طرحی نو در انداختند».