728 x 90

بی‌بی‌سی

آیت‌الله بی‌بی‌سی!
آیت‌الله بی‌بی‌سی!

بنگاه جعل و تزویر، دکان کاسه‌لیسی

مشهور آیت‌الله، موسوم به بی‌بی‌سی

مجموعه رذالت جمع است در وجودش

محصول اتحاد آخوند و انگلیسی

این مظهر دنائت این معدن رذالت

گویا فتاده از نو در مفلسی و پیسی

یک مشت گرگ‌زاده با چفیه بسیجی

مشغول با دروغ و جعل و خبرنویسی

اعلام جنگ کردند با مردم برانداز

با شیوه‌های پست آخوندی و خبیسی

الحق که آیت‌الله زیبد به او بگوییم

این کارگاه جعل و تزویر و کاسه‌لیسی

نامش خبرگزاریست اما سراسر روز

باشد مجیزگوی روحانی و رئیسی

بی‌اعتبار و پست است این حجره خیانت

نامش شده معادل با خفت و خبیثی

 

علی یاری