728 x 90

ربیعی! فاعلی سخن بگو!

ربیعی سخنگوی دولت روحانی
ربیعی سخنگوی دولت روحانی

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در سخنانی به تاریخ ۱۴مرداد در سایت حکومتی آپارات بن‌بستهای رژیم آخوندی را برشمرد و همهٔ جملاتش را با فعل مجهول بیان کرد:

«-بنظرم هیچ دوره‌ای این‌گونه کاخ سفید علیه ایران بسیج نشده بود.

-هیچ دوره‌ای این‌گونه براندازان اسلحه به‌دست داخلی در کاخ سفید حضور نداشتند

-هیچ دوره‌ای مثل امروز قدرتهای متخاصم خارجی بر عملیات روانی در ایران مسلط نشده.

-هیچ دوره‌ای هم افکار عمومی متأسفانه در داخل در معرض تناقض های بعضاً با منفعتهای کوتاه مدت قرار نداشته.

-امروز قناسه‌ها و کلاشینکف‌ها و تانکهای چیفتن قلمها و نوشته‌های ما هستند اگر مرزی از ما فرو بریزد از میان قلمهای ما فرو خواهد ریخت چون مورد هجوم، خاک نیست روان جامعه ایران است.»

چند بنظرم دیگر هم هست که با خواندن حرفهای سخنگوی روحانی به‌نظر شنونده و بیننده و نویسندهٔ این قلم می‌رسد. و آن این‌که:

-به نظر م در هیچ دوره‌ای سخنگوی حکومتی این‌طور هراس خود را از ریزش و براندازی بیان نکرده.

-هیچ دوره‌ای این‌قدر براندازان قوی نشده بودند که از سراسر جهان به پایتخت آنها بروند.

- هیچ دوره‌ای مثل امروز دنیا این‌قدر به تخاصم حکومت آخوندی با منافع همه کشورها پی نبرده بود

- هیچ دوره‌ای هم مثل امروز مردم در داخل این‌قدر تنفر از نظام پیدا نکرده بودند

- هیچ دوره‌ای هم این‌قدر بین دار و دسته‌های خود نظام آخوندی سگ‌دعوا شدت نداشت

و هیج دوره‌ای هم این‌قدر بسیجی و پاسدار و ووو... از از سراپای نظام ریزش نکرده بود

 

اما:

هم‌چنان که دیدید تمام افعال این «بنظرم ها» چه در کلام سخنگوی روحانی و چه در آنچه به نظر دیگران می‌رسد فعلهای مجهولی است. نشده بود نداشته بود و.... یعنی فاعلشان ذکر نشده.

پس اگر مثل مسأله‌های ریاضی دانش‌آموزان یکی بگوید «پیدا کنید فاعل را» آنوقت مسأله و علتهای آن از پیچیدگی در می‌آید.

پس سؤالها را دوباره می‌پرسیم و پاسخ می‌دهیم:

-چه شده که کاخ سفید این‌گونه علیه رژیم آخوندی بسیج شده؟

این، دو فاعل دارد: یکی خود آخوندها که در پی بمب‌سازی رفته‌اند. و یکی مجاهدین که بمب‌سازی را افشا کرده‌اند.

نکته‌ٔ دوم:

-چه شده که این‌گونه براندازان اسلحه به‌دست داخلی در کاخ سفید حضور پیدا کرده‌اند.

این هم دو فاعل دارد: یکی خود نظام که این‌همه تروریسم و جنگ‌افروزی و قتل‌عام را در همه جا گسترده.

یکی هم مقاومت ایران که سال‌ها ایستادگی کرده و چشمان دنیا را به حقیقت باز کرده.

-جه شده که این‌قدر افکار عمومی علیه آخوندها شده....

این هم دو فاعل دارد. خود کرده اید که حالا نتیجه‌اش را می‌بینید

به همین طریق به هر سؤالی اگر پاسخ بدهید به دو فاعل می‌رسید:

یکی نظام آخوندی که از روز اول روش ضدبشری و خیانت و جنایت و غارت پیشه کرده

دوم مردم و مقاومتی که از روز اول از آزادی مردم دفاع کرده و حقایق را افشا کرده و نظام را به این نقطه رسانده است که هر روز هم از خارج به آن می‌تازند و هم از پیکر خودش تراشیده و ریزش می‌شود.

روش مجهولی بیان کردن جملات توسط آخوندها به‌نحوی است که ربیعی وقتی می‌خواهد بگوید «خشم و نفرت مردم از نظام دارد کار ما را خواهد ساخت» می‌گوید «آنجه مورد هجوم است روان جامعه است!»

نتیجه:

اگر سخنگوها به‌جای مجهولی و مفعولی، فاعلی صحبت کنند اصلاً نمی‌توانند حرفی بزنند. چون باید آنچه کرده‌اند و آنچه طرف مقابلش کرده و خواهد کرد را بیان کنند.

پس باید گفت: ربیعی اگر راست می‌گویی فاعلی سخن بگو!