728 x 90

آهنگ نبرد!

آتش زدن عکس خامنه ای
آتش زدن عکس خامنه ای
تقدیم به جوانان قیام کننده
در شهرهای ایران
***
همچون قایق کوچکی که در دل اقیانوس
موج های بزرگ را به جنبش می‌اندازد
همچون یک واژه
که به تنهایی
می‌تواند قلبی را قوی کند
ـ ممکن است تنها یک شعله‌ی کبریت
برای من باقی مانده باشدـ
اما من می‌توانم یک انفجار را با آن به‌وجود آورم
و همه حرفهای نا گفته
و ناامیدیها و افکار منفی ذهنم را
امشب بلند فریاد بزنم
صدای من را میشنوی؟
اینک این آهنگ جنگ من است
آهنگ بازگشت به زندگی من
آهنگ اثبات خوب بودن من است
نیروی من فعال شده است
و من از هم‌اکنون آغاز می‌کنم
و قدرتمند می‌مانم
من آهنگ نبردم را
در همه جا منتشر می‌کنم
و هیچ اهمیتی نیز نمیدهم
اگر کسی باورم نکند
زیرا هنوز
راه بسیاری برای نبرد
در وجودم دارم
میدانم
دوستانم را از دست می‌دهم و گاه دچار پریشانی می‌شوم
و یارانم نگرانم می‌شوند
آنان غرقه در ناامیدی خود گمان می‌کنند من هم‌چون آنانم.

و دوسالی هست
که دلم برای خانه تنگ شده
اما آتشی در استخوان هایم می‌سوزد
-امیدی برای مبارزه با سختی ها-
و من هنوز به آن اعتماد دارم، آری به آن ایمان دارم

***
شعر ترانه‌ی جنگ: از راشل پلاتن
ترجمه از م. طلوع.