728 x 90

مفهوم ظریف انتشار مصاحبه ظریف

ظریف
ظریف

این یک اصل است که هیچ‌چیزی در سیاست پنهان نمی‌ماند. زمان، قدرت‌مندترین شاهد در نهانی‌های رویدادها و پدیده‌ها است. هیچ سیاست‌مدار، دولت و حاکمی نمی‌تواند از نظارهٔ قدرت یا مهابت شهودی زمان پنهان بماند.

این قدرت زمان است که دارد در تمامی جبهه‌های درونی و بیرونی، علیه تمامیت جمهوری اسلامی گواهی می‌دهد.

اکنون تمام رنج‌های مردم ایران متکاثف شده و بازتاب قدرت‌مند آن، در درون نظام ملایان به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کنند.

اکنون جمهوری اسلامی دارد مکافات تمام عمر خود را در انشقاق‌های ناگزیر درونی بروز می‌دهد. این تازه بخشی از واقعیت‌های درونی است که به‌اجبار در آستانهٔ نمایش انتخابات پایان خرداد، بیرونی شده است تا بلکه بازار کساد آن را رونق بخشد.

این روزها بازیهای سیاسی درون نظام در انواع ویترین‌ها نمایش داده می‌شود. آنچه نصیب مردم ایران شده است، حقانیت یک گواهی ۴۲ساله بر کلاف ابتذالی به‌هم تنیده در پیکرهٔ نظام ولایت فقیه است.

جواد ظریف این حرف‌ها را می‌توانست یک سال پیش و یا پیش‌تر از آن هم بگوید؛ ولی از آنجا که بازی قدرت درون نظام از یک‌طرف و تحریم سنگین از بیرون نظام از طرف دیگر گریبان کلیت جمهوری اسلامی را سخت می‌فشارد، گویی جواد ظریف ماله‌کش جنایات نظام، رازهای مگوی را روی صفحه‌ٔ شطرنج سیاست ریخته تا دهان مخاطبان را آب بیاندازد که فی‌الجمله شتاب کنند و پای صندوقها بیایند تا دوربینهای نظام، حضور حداکثری را ثبت و ربط کنند؛ بعد هم طبق معمول سنوات ۴۲ساله، خر خود را به قصد گردش بر گرد صنم حفظ نظام، پالان زده و تجارت خود را با خون و معیشت و حیات و جان مردم ادامه دهند.

خوبی این گفتارهای ناگزیر و این انتشارها این است که اولاً: مردم با مرداب و لجن‌زار دایره‌ٔ قدرت درون نظام بیشتر آشنا می‌شوند و بر حقانیت طرد و تحریم آن استوارتر می‌شوند؛ ثانیاً: برای پس زدن رقیب و سهم‌خواهی قدرت، پرده‌یی از جنگهای هر دم حادشوندهٔ درون نظام را برای سهم‌خواهی بیشتر از ایران و از جان و زندگی مردم برملا می‌کنند. هدف اما، کسب تضمین بیشتر برای حفظ نظام و ادامهٔ همین وضعیت در صحنه‌های نمایشی رنگینک و شنگینک است.

بنابراین تمام این تاکتیک‌ها و تشبثات را باید روی محور مرکزی نمایش انتخابات پیش رو معنا نمود. با این شاقول و شاخص و راهنما، می‌شود پیام تمام بازیهای عرضی عناصر نظام را با انواع اسامی ترجمه کرد و نسبت به آنها هوشیار بود.

در مرحله‌ٔ کنونی، حاکمیت ولایت فقیه با تمام دسته‌جات آن هیچ دغدغه‌یی جز کشاندن حداکثری مردم به پای صندوقها ندارد. اولویت نخست، نه فلان کاندید از فلان جناح، که پر کردن صفحات دوربین از جمعیت است. بنابراین بازیهای این دوره‌ٔ ماقبل انتخابات ـ مثل همین انتشار مصاحبه ظریف در دو ماه مانده به انتخابات ـ با نمونه‌های پیشین متفاوت است و رنگینک و شنگینکی همراه با تاکتیک‌های جدید دارد.

هوشیاری سیاسی مردم ایران، تضمین جمعیِ گذار خردمندانه از مرحله‌ٔ کنونی با شاخص سوزاندن برگ‌های تاکتیکی دیکتاتور و شکست دادن استراتژی آن است.